www.zojka-najem.pl

NIP: 9570232574

Zojka-Rent

ZALOGUJ ADMIN| © ZOJKA-NAJEM 2021 I Polityka  prywatności

Użytkownik wyraża zgodę (zgodnie z Regulaminem Serwisu na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi swojego zapytania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia Umowy. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu obsługi zapytania. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

FORMULARZ

ZAREZERWUJ MIESZKANIE:

Chęć najmu Mieszkania (nr id. oferty)
Imię i Nazwisko
Data urodzenia
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Jestem osobą palącą
Twoja wiadomość
Akceptuję Regulamin Serwisu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
Wyślij Formularz
Wyślij Formularz
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

ZASADY ZAWARCIA UMOWY NAJMU MIESZKANIA

 

1. Umowa najmu Mieszkania zawierana jest przy obecności Stron. Umowa może być zawarta w inny sposób (zdalnie) za porozumieniem z Wynajmującym.

2. Umowa najmu zawierana jest na czas określony do 12 miesięcy w formie pisemnej.

3. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zawarcia Umowy najmu w formie najmu okazjonalnego (aktem notarialnym).

4. W celu zawarcia Umowy najmu:

a) Użytkownik (Potencjalny Najemca/Najemca) wypełni formularz „Zarezerwuj Mieszkanie” dostępny w Serwisie.

b) Wynajmujący poinformuje Użytkownika o możliwości zawarcia Umowy najmu za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 2 dni od otrzymania formularza rezerwacyjnego.

c) Użytkownik umówi się z Wynajmującym na okazanie Mieszkania. Użytkownik w terminie uzgodnionym z Wynajmującym potwierdzi ostateczną chęć najmu. Wynajmujący przekaże Użytkownikowi w terminie 1 dnia od powzięcia takiej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej wzór Umowy najmu i Regulaminu najmu oraz wskaże rachunek bankowy do wpłaty Kaucji.

d) W przypadku terminowej wpłaty Kaucji, wpłatę taką traktuje się jako potwierdzenie przez Najemcę zawarcia Umowy najmu, na warunkach określonych w Umowie najmu i Regulaminie najmu.

e) Wynajmujący zastrzega sobie prawo do weryfikacji Najemcy przed zawarciem Umowy najmu, na co Najemca wyraża zgodę. Wynajmujący w celu przeprowadzenia weryfikacji (tj. weryfikacja tożsamości Najemcy, uzyskiwanych dochodów oraz historii zadłużenia w rejestrach dłużników) może przeprowadzić weryfikację Najemcy w systemie www.simpl.rent. Wynajmujący może także w celu weryfikacji zażądać od Najemcy okazania dokumentów: zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach lub/i kopię umowy o prace lub/i kopię wyciągu bankowego z ostatnich trzech miesięcy potwierdzającego otrzymanie od pracodawcy wynagrodzenia lub uzyskiwanych dochodach lub/i potwierdzenie kształcenia lub/i kopię legitymacji studenckiej/uczniowskiej lub/i pisemne poświadczenie od rodziców/opiekunów lub/i referencję od poprzedniego wynajmującego lub/i okazania innych dokumentów mogących mieć wpływ na potwierdzenie weryfikacji Najemcy. Najemca na żądanie Wynajmującego zobowiązany jest do poddania się ww. weryfikacji i/lub dostarczenia pocztą elektroniczną Wynajmującemu ww. dokumentów. W przypadku weryfikacji Najemcy poprzez system www.simpl.rent - pierwszy czynsz Najmu zostanie jednorazowo powiększony o kwotę 79 zł brutto. Umowa najmu nie zostanie zawarta w przypadku negatywnej weryfikacji Najemcy. 

f) Umowa wchodzi w życie po osobistym złożeniu przez Strony podpisów na Umowie Najmu wraz z załącznikami zgodnie z powyższymi pkt 1-4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAREZERWUJ TERAZ

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. no
  5. sv

ZAREZERWUJ TERAZ