OFERTY NAJMU

ZAREZERWUJ TERAZ

  1. pl
  2. en
  3. ru
  4. no
  5. sv

ZAREZERWUJ TERAZ

Pokój/Mieszkanie do najmu (apartment/room to rent)
Imię i Nazwisko Najemcy (name and surname of the tenant)*
Adres zamieszkania (current home address)*
Adres zameldowania (registered address - residence)*
Data urodzenia (date of birth)*
Dowód osobisty nr (ID/Passport number)*
Nr identyfikacyjny PESEL  (identification number PESEL or Passport number)*
Telefon kontaktowy do Najemcy (your phone number)*
Adres e-mail (your e-mail)*
Czas trwania umowy najmu od-do (duration of the contract from-to)*
Pracuję: (are you working? Tak -Yes / Nie - No)*
Miejsce pracy i adres pracodawcy (the place of work and the address of the employer)
Telefon do pracodawcy (phone to the employer)
Studiuję (are you studying?)*
Nazwa uczelni, kierunek i rok studiów (name of the university, field of study and year of study)
W Pokoju 2os. / Mieszkaniu zamieszkiwać będę (you will live alone (sam) or with another person (inna)?)*
Imię i nazwisko osób współzamieszkujących (name and surname of the person with whom I will live together/co-tenant)
Telefon kontaktowy do rodziców, członka rodziny (phone to the family member)*
Telefon do poprzedniego Wynajmującego (phone to the previous lessor)
Jestem osobą palącą (do you smoke?)*
Uczulenie na zwierzęta (are you allergic to animals?)*
Zainteresowania: (your interests)*
Dodaj zdjęcie/pdf. Dowodu Osobistego/Paszportu - strona z nr identyfikacyjnym (add a photo/pdf. of your ID card or Passport - page with the ID number)*
Dodaj potwierdzenie zdjęcie/pdf. o zatrudnieniu (umowa) lub otrzymywanych zarobkach (wyciąg z banku)
(add proof a photo/pdf. of employment (employment contract) or earnings (bank statement)
Dodaj zdjęcie/pdf. legitymacji studenckiej (add a photo/pdf. of your student ID)
Twoja wiadomość (your message to us)*
Akceptuję Treść: Regulaminu najmu i wzór Umowy najmu.
(I accept the rental regulations, rental agreement, rules of concluding the contract & I declare that I have understood them - e.g. by translating these entries in Google Translator into my native language)*
Akceptuję Regulamin Serwisu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (I accept the website regulations and consent to the processing of my personal data)*
Wyrażam zgodę na weryfikację o której mowa w §6 ust. 2 pkt 5 Regulaminu najmu (I consent to my verification)*
Oświadczam, że jestem w stanie dokonywać płatności do 10go dnia miesiąca i jestem świadomy/a że płatność po tym terminie nie uwzględnia rabatu (60zł) w kwocie czynszu najmu
(I declare that I am able to make contractual payments by the 10th day of the month and I am aware that payment after this date does not include the discount (60zl) in the amount of rent)*
Wyślij / Send
Wyślij / Send
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

FORMULARZ REZERWACYJNY NAJMU

Rental booking form

 

Podaj dane Najemcy niezbędne* do zawarcia umowy najmu
Provide data necessary* to conclude a rental agreement

Jeżeli w mieszkaniu/pokoju mieszkać będzie więcej niż jeden Najemca - każdy z Najemców wypełnienia osobny formularz.
If more than one tenant will live in the apartment/room - each of the co-tenants must complete a separate form.

 

Po przesłaniu formularza - oczekuj kontaktu z naszej strony z potwierdzeniem rezerwacji / After sending the form - wait for our contact and booking confirmation

 

 

Użytkownik wyraża zgodę zgodnie z Regulaminem Serwisu na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi swojego zapytania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia Umowy. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu obsługi zapytania. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
/ The user agrees in accordance with the Website Regulations to the processing of personal data in order to handle his inquiry. Providing personal data is voluntary but necessary to conclude the Agreement. The basis for data processing is the User's consent. I have the right to withdraw my consent at any time. Personal data will be processed until the inquiry is processed. I have the right to request from the administrator access to my personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to lodge a complaint with the supervisory authority.

 

Zojka-Rent

www.zojka-najem.pl

NIP: 9570232574

UMOWA NAJMU
I REGULAMIN NAJMU

REGULAMIN SERWISU
zojka-najem.pl