ZAREZERWUJ TERAZ

 1. pl
 2. en
 3. ru
 4. no
 5. sv

ZAREZERWUJ TERAZ

Twój e-mail:
Twój tel:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Dziękujemy
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Chcesz zgłosić problem lub masz pytania dotyczące najmu:
skontaktuj się z nami w Panelu Najemcy, e-mail lub tel.

 

Telefonicznie:

Pn-Pt:  12:00-17:00

So-Niedz.: 12.00-20:00
W sprawach pilnych awarii: 24h
 

 

 

Zojka-Rent

www.zojka-najem.pl

NIP: 9570232574

Zgłoszenie awarii

Problem z Płatnościami

Rozwiązanie umowy

Umowa i jej Przedłużenie

Zdanie 
lokalu

Zgłoszenie awarii

Najemcę obciążają m.in. awarie:

 

 • oświetlenia, w tym wymiana żarówek
 • odtykanie zatkanych odpływów (w zlewie, prysznicu, umywalce, wc, itp.)
 • ponowne mocowanie wszelkich poluzowanych elementów, takich jak elementy mebli, zabudów meblowych, lampy, gniazdka elektryczne itp.
 • awarie sprzętu AGD i RTV spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (w tym skutki zalania)
 • wszelkie awarie związane z zakamienieniem elementów (w tym wymiana zużytych elementów)
 • usterki spowodowane niewłaściwym użytkowaniem z winy Najemcy
 • wszystkie inne naprawy nie wymagające specjalistycznej wiedzy i sprzętu.

Właściciela obciążają m.in. awarie:

 

 • sprzętu AGD i RTV (chyba, że awaria jest spowodowana niewłaściwym użytkowaniem)
 • instalacji elektrycznej (z wyłączeniem osprzętu)
 • instalacji doprowadzającej wodę użytkową
 • instalacji grzewczej (w tym pieca gazowego), z wyłączeniem odpowietrzania grzejników
 • domofonu
 • wentylacji
 • usunięcie skutków awarii powyższych
 • wad ukrytych

Jeżeli naprawa awarii leży po stronie Najemcy - usuń ją we własnym zakresie i na własny koszt.
Wezwanie serwisu technicznego w przypadku naprawy leżącej po stronie Najemcy - może spowodować doliczenie opłaty za naprawę do najbliższej płatności lub wezwanie do zwrotu kosztów naprawy na rzecz Wynajmującego.
W razie wątpliwości lub drobnych usterek - skontaktuj się z nami polecimy lub wyślemy odpowiedniego fachowca.

Jak zgłosić awarię:

 

Zgłoś awarię w Panelu Najemcy lub napisz do nas wiadomość e-mail podając następujące informacje:

 • w jakim mieszkaniu doszło do usterki? (podaj adres)
 • co dokładnie się stało i w jakim miejscu? (opis problemu)
 • kiedy doszło do awarii i jakie kroki dotychczas podjęto?
 • prześlij zdjęcia dokumentujące awarię
 • sprawdź czy kosztu naprawy nie pokrywa Twoje ubezpieczenie Najemcy
 • serwis techniczny: elektryk/hydraulik/drobne naprawy: +48 790-011-745
 • lub wezwij fachowca np. /www.usterka.pl/

Pilne wsparcie w sprawie awarii:

 

Jeżeli awaria ma charakter pilny zadzwoń do nas oraz:

 • jeżeli doszło do awarii związanej z mediami, to w pierwszej kolejność zakręć zawory i/lub wyłącz zasilanie energii elektrycznej i zadzwoń do administratora budynku.
 • w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia zawsze najpierw dzwoń na nr alarmowy 112
 • ważne tel.: nr: 992 - pogotowie gazowe, 994 - pogotowie wodno-kanalizacyjne, 991 - pogotowie energetyczne.

Problem z płatnościami

Sposób zapłaty:

 

Płatności związane z najem przyjmujemy na rachunek bankowy

Zojka-Rent nr: 17 1160 2202 0000 0003 6900 3533

Opłaty umowne płatne są za każdy miesiąc z góry do 15-go dnia miesiąca.

Jeśli płatności dokonasz do 10-go dnia miesiąca otrzymasz automatyczny rabat czynszu w kwocie 60 zł. Czynsz najmu określony w umowie zawiera ww. rabat.

W opisie przelewu każdorazowo wskazuje się:

 • imię i nazwisko Najemcy/ów
 • kwotę opłaconą na poczet: czynsz najmu x zł i opłat eksploatacyjnych x zł.
 • adres przedmiotu najmu
 • miesiąc którego dotyczy przelew

Jeśli dokonasz płatności po 10 dniu miesiąca - kwota czynszu najmu wzrasta o kwotę rabatu 60 zł.
Za datę zapłaty uznawana jest data wpływu środków na rachunek bankowy.

Brak płatności w terminie:

 

W przypadku braku płatności umownych w terminie do 10-go dnia miesiąca - czynsz najmu zostanie automatycznie zwiększony o kwotę rabatu. W przypadku opóźnień wpłaty po 15 dniu miesiąca Wynajmujący może także żądać zapłaty odsetek umownych za każdy dzień opóźnienia. W przypadku znacznej zwłoki opłat umownych względem Najemcy mogą zostać wszczęte negocjacje eksmisyjne oraz postępowanie sądowe.
Raz na 12 miesięcy możesz poprosić o odroczenie terminu płatności (nie dłużej jednak niż o 10 dni) - w tym celu napisz do nas wiadomość.

Dodatkowe naliczenie:

 

Może wynikać z innego tytułu niż czynsz np. naprawa leżąca po stronie Najemcy, niedopłata mediów lub czynszu, utrata rabatu czynszu za dany miesiąc, opóźnienie zapłaty, brak ubezpieczenia Najemcy, zniszczenia mienia. W przypadku braku zapłaty ww. kosztu dodatkowego, najbliższy czynsz najmu zaliczany będzie w pierwszej kolejności na jego poczet.

Umowa i jej przedłużenie

Umowa najmu może zostać przedłużona jedynie poprzez zawarcie nowej umowy najmu przy czym o chęci jej przedłużenia Najemca powinien poinformować w Panelu Najemcy lub e-mailem co najmniej miesiąc przed terminem wygaśnięcia obowiązującej umowy. Kolejną umowę najmu zawieramy na kolejny czas oznaczony co do zasady na co najmniej takich samych warunkach jak obecna umowa.  W celu zawarcia kolejnej umowy najmu możemy przeprowadzić Twoją ponowną weryfikację finansową. Kaucja z bieżącej umowy zostanie zaliczona na poczet kolejnej umowy.

Rozwiązanie umowy przed czasem

Znajdź na swoje miejsce nowego lokatora:

 

Możesz rozwiązać umowę najmu w każdym czasie, bez okresu wypowiedzenia ze zwrotem kaucji: pod warunkiem znalezienia innego najemcy, który podpisze nową umowę najmu, na warunkach co najmniej takich samych jak Twoja bieżąca umowa. Nowy najemca, musi spełniać odpowiednie kryteria m.in. posiadając odpowiednie dochody. Poproś przyszłego najemcę o kontakt z nami oraz poinformuj nas o chęci cesji umowy na nowego lokatora. Twoja umowa zostanie rozwiązania gdy nowy najemca podpisze z nami umowę najmu. 

Wpłać 1 lub 2-krotność opłat:

 

Umowę możemy rozwiązać za porozumieniem Stron:

 • w każdym czasie bez podania przyczyny, pod warunkiem zapłaty w terminie siedmiu dni roboczych wypowiedzenia dwu krotności czynszu najmu bez opłat na media. W takim wypadku wypowiedzenie będzie skuteczne wyłącznie przy jednoczesnej zapłacie ww. kwoty przy czym kaucja nie podlega zwrotowi.
 • w uzasadnionych przypadkach w każdym czasie jeśli dokonasz dodatkowej wpłaty w terminie siedmiu dni roboczych wypowiedzenia w wysokości jedno krotności czynszu z opłatami na media (reszta jw.). 
 • w uzasadnionych przypadkach możesz rozwiązać umowę w terminie nie krótszym niż jeden miesiąc (pełen) kalendarzowy wypowiedzenia (złożonego do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca) w trakcie którego możemy zobowiązać Cię do okazywania lokalu przyszłym lokatorom, przy czym kaucja może zostać zwrócona w wysokości połowy opłaconej kwoty. W przypadku nie zachowania terminu wypowiedzenia kaucja nie podlega zwrotowi.

Wypowiedzenie wyślij do nas e-mailem lub w Panelu Najemcy.

Zdanie lokalu

 • Poinformuj nas w Panelu Najemcy lub e-mailem o zdaniu lokalu co najmniej pięć dni przed datą wyprowadzenia się. Razem ustalimy sposób oraz dokładny termin zdania lokalu.
 • Zgodnie z umową przedmiot najmu należy zwrócić m.in.: w stanie niepogorszonym, z wyjątkiem zużycia będącego następstwem bieżącej i prawidłowej eksploatacji.
 • W przypadku powstania zniszczeń w przedmiocie najmu i nie naprawionych, kwota stanowiąca koszty napraw ulegnie potrąceniu z kaucji. Zwrot kaucji nastąpi przelewem bankowym w terminie (co do zasady siedmiu dni roboczych) od zdania przedmiotu najmu i dokonania wzajemnych rozliczeń na rachunek z którego została dokonana.
 • Najemca zdając przedmiot najmu, zobowiązany jest zwrócić klucze oraz zdać lokal wysprzątany i uporządkowany zgodnie z zakresem czynności wskazanym w umowie.

Zgłoszenie problemu

Problem dotyczący Najmu: Napisz do nas e-mail, zadzwoń lub wyślij wiadomość w Panelu Najemcy z dokładnym opisem problemu. Postaramy się go rozwiązać tak szybko jak to tylko będzie możliwe.

Przypominamy, że Najemcy zobowiązani są do przestrzegania zapisów Regulaminu Najmu w tym do dbania o czystość i porządek w przedmiocie najmu, zachowania spokoju i ciszy nocnej oraz do poszanowania zwyczajowo przyjętych norm wynikających ze współżycia społecznego i sąsiedzkiego oraz do korzystania z przedmiotu najmu wraz z poszanowaniem praw innych osób (w tym poprzez: równe traktowanie i niedyskryminowanie bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, pochodzenie, przekonania polityczne, orientację seksualną, tożsamość płciową).

WSPARCIE NAJEMCY

Ubezpieczenie Najemcy

 • Najemca w celu ochrony mienia własnego oraz uniknięcia ponoszenia kosztów szkód powstałych w przedmiocie najmu powinien wykupić polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym z rozszerzeniem zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu najmowanym do kwoty co najmniej 50.000 zł przez cały okres obowiązywania umowy najmu (Ubezpieczenie Najemcy). Potwierdzenie zawarcia umowy wraz z dowodem opłacenia składki Najemca zobowiązuje się przekazać e-mailem w terminie 14 dni od zawarcia umowy najmu.
 • Ubezpieczenie Najemcy w przypadku najmu mieszkania jest obligatoryjne - Jeżeli Najemca nie wykona powyższego obowiązku, wysokość czynszu najmu ulegnie zwiększeniu o 100 zł w skali miesiąca
 • Rekomendujemy ubezpieczenie Najemcy w Pakiecie Plus:  simpl.rent (od ~72 zł/rok).

Ubezpieczenie
Najemcy

Panel Najemcy to przestrzeń online stworzona specjalnie dla Najemcy. Wszystkie sprawy związane z umową najmu możemy załatwić zdalnie przy pomocy Panelu. Znajdują się w nim wszystkie informację związane z najmem m.in. dane o rozliczeniach i płatnościach umownych, dokumenty związane z najmem w tym umowa najmu, możliwość wysłania do nas wiadomości, zgłoszenia usterki lub innego problemu związanego z najmem. Możemy kontaktować się z Najemcami w sposób tradycyjny przekazując wszystkie informację mailem lub na swój wniosek możesz otrzymać dostęp do Panelu Najemcy.

/Zaloguj się/

Panel Najemcy